Obchodní podmínky Poptávky.cz

1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky pro registraci firmy (dále jen "Podmínky") do služby Poptávky.cz (dále jen "Služba") upravují smluvní vztah mezi společností Business Aggregator s.r.o., sídlem Sluneční náměstí 2583/1, 158 00, Praha 5, IČ: 08320349 (dále jen "Provozovatel") a podnikatelským subjektem v rámci služby Poptávky.cz (dále jen "Firma").

2. Definice pojmů

2.1. Firma - je podnikatelský subjekt, dodavatel služeb či zboží, který je registrován u Provozovatele v rámci služby Poptávky.cz a kterému jsou zasílány poptávky od Poptávajících.

2.2. Provozovatel - obchodní společnost Business Aggregator s.r.o., sídlem Sluneční náměstí 2583/1, 158 00, Praha 5, IČ: 08320349, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 316244.

2.3. Poptávající - soukromá, fyzická nebo právnická osoba či instituce, která si prostřednictvím poptávkových systémů ePoptávka.cz, AAApoptávka.cz zadá poptávku. V případě webu ÚředníNástěnka.cz se jedná o veřejnou zakázku zpracovanou prostřednictvím jejího systému.

2.4. Služba - internetová stránka www.poptavky.cz, která slouží ke zprostředkování kontaktu mezi Poptávajícím a Firmou za účelem vzájemné obchodní spolupráce.

3. Popis služby

Provozovatel umožňuje Firmám odběr poptávek a veřejných zakázek prostřednictvím Služby zasíláním na e-mail. Ke zjištění kontaktu na Poptávajícího Firma otevírá kontaktní údaje Poptávajícího v rámci webu Služby. Služba slouží k zprostředkování kontaktu mezi Poptávajícím a Firmou za účelem vzájemné obchodní spolupráce. Firma si může zvolit či upravit obory zasílání obchodní příležitostí, klíčová slova pro zasílání a další náležitosti cílení podle profilu Služby.

4. Registrace Firmy

4.1. Tyto Obchodní podmínky jsou pro Firmy závazné a registrací do Služby s nimi Firma bez výhrad souhlasí. Registraci provádí Firma u Provozovatele elektronicky či prostřednictvím telefonicky, tedy pomocí prostředků na dálku. Registrace je z hlediska uzavřené smlouvy závazná pro obě smluvní strany.

4.2. Registrací získává Firma neomezenou možnost otevírání kontaktů poptávek a veřejných zakázek a přístup do profilu cílení. Jako přihlašovací jméno slouží e-mail, který uvedete při registraci. Heslo si vygenerujete pomocí tlačítka zapomenuté heslo.

4.3. Firma souhlasí se zasíláním poptávek a veřejných zakázek a dále se zasíláním e-mailových oznámení Provozovatele, jež se týkají provozu Služby a nastavení uživatelského účtu Firmy.

4.4. Smlouva mezi Provozovatelem a Firmou je uzavřena distančním způsobem, prostředky na dálku. Na základě uzavřené smlouvy vystaví Provozovatel daňový doklad fakturu se splatností 14 dnů. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na bankovní účet Provozovatele.

4.5. Firma může odstoupit od uzavřené smlouvy. V případě odstoupení Firmy od uzavřené smlouvy do 2 pracovních dnů od uzavření smlouvy je, vzhledem k poskytovanému neomezenému plnění služby, Firma povinna uhradit Provozovateli storno poplatek ve výši 50% z předplatného. V případě odstoupení Firmy od uzavřené smlouvy v termínu 3 a více dnů od uzavřené smlouvy je Firma povinna uhradit Provozovateli storno poplatek ve výši 100% z předplatného.

5. Popis tarifů

5.1. Free tarif

V rámci Free tarifu je Firmě bezplatně umožněno Provozovatelem omezené zasílání poptávek. Počet otevření kontaktů na Poptávající je omezen v rámci časového období.

5.2. Premium tarif

5.2.1. Popis Premium tarifu. Provozovatel umožňuje Firmám neomezené zasílání poptávek s neomezeným počtem otevřených kontaktů na Poptávající se závazkem Firmy uhradit paušální platbu za zrealizovanou zakázku. Poptávky a veřejné zakázky jsou zasílány Službou pomocí e-mailu a jedná se o oprávěný zájem smluvních stran na základě uzavřené smlouvy. Cílení zajišťuje profil, kde lze nastavit obory, klíčová slova a dále obraty poptávek či veřejných zakázek.

5.2.2. Platba za Premium tarif. Paušální platba za zrealizovanou zakázku se zúčtovává z částky předplatného dle ceníku Provozovatele. Předplatné hradí Firma předem na základě vystaveného daňového dokladu. Platnost předplatného není časově omezena. V případě využití předplatného v plné výši na paušální platby za realizované zakázky je Firma vyzvána k opětovné úhradě předplatného.

5.2.3. Identifikace realizovaných zakázek. Za účelem identifikace realizovaných zakázek je Firma vyzvána e-mailovou zprávou na začátku měsíce za proběhlý kalendářní měsíc k označení všech realizovaných zakázek. Provozovatel si vyhrazuje právo identifikovat realizaci zakázek prostřednictvím e-mailového či telefonického dotazování Firem a Poptávajících. Firma se zavazuje k součinnosti při identifikaci realizovaných zakázek a k pravdivému označení realizovaných zakázek. V případě zjištění neposkytnutí informace o realizované zakázce se Firma zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši paušální platby za zrealizovanou zakázku, čímž není dotčena oprávněná paušální platba za zrealizovanou zakázku.

5.3. Paušální tarif

5.3.1. Popis Paušálního tarifu. Provozovatel umožňuje Firmám neomezené zasílání poptávek s neomezeným počtem otevřených kontaktů na Poptávající se závazkem Firmy uhradit paušální platbu za období plnění služby. Poptávky a veřejné zakázky jsou zasílány Službou pomocí e-mailu a jedná se o oprávněný zájem smluvních stran na základě uzavřené smlouvy. Cílení zajišťuje profil, kde lze nastavit obory, klíčová slova a dále obraty poptávek či veřejných zakázek.

5.3.2. Platba za Paušální tarif. Paušální tarif se hradí na časové období 12 měsíců. Předplatné hradí Firma předem na základě vystaveného daňového dokladu. Služba není automaticky prolongována, po uplynutí období končí její platnost.

5.3.3. Garance výdělku. Garance výdělku platí pouze pro nové Firmy služby Paušální tarif od 16.8.2021, a to pouze za předpokladu, že tato garance výdělku byla součástí uzavřené smlouvy po telefonu a současně příslušná faktura byla uhrazena do konce dané splatnosti.
Provozovatel vrátí Firmě na jeho vyžádání 50% paušální platby v případě, že prostřednictvím služby Poptávky.cz nezíská žádného zákazníka. Podmínkou uplatnění nároku na vrácení 50% registračního poplatku je vyplnění refundačního formuláře Firmou, úřední ověření podpisu majitele firmy, jednatele či OSVČ a zaslání na poštovní adresu Business Aggregator s.r.o., Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00 a to doporučeně, během posledního týdne provozu služby. V případě nesplnění těchto podmínek nárok na uplatnění garance výdělku zaniká. V případě přiznání nároku na vrácení 50% platby je na e-mail Firmě zaslán Opravný daňový doklad (dále jen ODD) a částka je zaslána zpět poté, co Provozovatel obdrží potvrzené ODD zpět od Firmy s vyplněným bankovním účtem pro zaslání platby.

5.3.4. Garance vrácení nevyčerpaného kreditu. Garance vrácení nevyčerpaného kreditu platí pouze pro nové Firmy služby Premium tarif od 1.1.2024, a to pouze za předpokladu, že tato garance vrácení nevyčerpaného kreditu byla součástí uzavřené smlouvy po telefonu a současně příslušná faktura byla uhrazena do konce dané splatnosti. Provozovatel vrátí Firmě na jeho vyžádání nevyčerpaný kredit bez uděleného kreditu zdarma. Podmínkou uplatnění nároku na vrácení je vyplnění refundačního formuláře Firmou, úřední ověření podpisu majitele firmy, jednatele či OSVČ a zaslání na poštovní adresu Business Aggregator s.r.o., Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00 a to doporučeně, v průběhu 37. měsíce plnění Služby (následující měsíc po 3 letech od aktivace). V případě nesplnění těchto podmínek nárok na uplatnění vrácení nevyčerpaného kreditu zaniká. V případě přiznání nároku je na e-mail Firmě zaslán Opravný daňový doklad (dále jen ODD) a částka je zaslána zpět poté, co Provozovatel obdrží potvrzené ODD zpět od Firmy s vyplněným bankovním účtem pro zaslání platby.

5.4. Doporučené firmy

Služba Doporučené firmy zvýrazňuje a upřednostňuje dodavatele v sekcích katalogu dodavatelů Poptavky.cz s možností vložení loga k firemnímu zápisu.

5.5. Aktualizace profilu

Objednavatelům služeb Poptávky.cz je aktivována služba Aktualizace profilu v rámci které probíhá aktualizace kontaktních údajů, tj. e-mail, telefon, www, adresa, kontrola záznamu firmy v registrech a evidencích veřejné správy (Administrativní registr ekonomických subjektů, Registr živnostenského podnikání apod.) dle platného ceníku služeb. V rámci služby Aktualizuace profilu probíhá dále 1 x týdně aktualizace veřejných hodnocení firmy po celou dobu platnosti služby.

6. Práva a povinnosti Firmy

Firma souhlasí s poskytnutím při registraci zadaných či později editovaných informací včetně kontaktních údajů Provozovateli a jeho spolupracujícím subjektům. Veškeré údaje, které Firma uvede, nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy ČR, nesmí porušovat obecně platné etické a morální principy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat zájmy třetích osob a nesmí porušovat a být v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele. Firma se zavazuje, že nebude zasílané poptávky zneužívat k páchání trestné činnosti, čímž by mohla poškodit dobré jméno Provozovatele. Provozovatel je v takovém případě oprávněn a povinen spolupracovat s příslušnými úřady a poskytnout jim vyžádané informace včetně údajů poskytnutých Firmou.

7. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel má právo odmítnout registraci Firmy a odstoupit od uzavřené smlouvy, pokud je jednání Firmy v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, v rozporu s dobrými mravy, porušuje-li jednání Firmy zájmy třetích osob, uvádí-li Firma nepravdivé údaje o své činnosti, šíří-li Firma obsah poptávek jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele, zasílá-li Firma nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb Poptávajícím nesouvisející s obsahem poptávek, zneuživá-li Firma získaných kontaktů k podvodnému jednání či páchání trestné činnosti či poškozuje-li svým jednáním Firma dobré jméno Provozovatele. V takovém případě – odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele z výše uvedených důvodů - se nezakládá žádná příčina vzniku finančního vyrovnání s Firmou v rámci placených služeb.

8. Pravidla pro zpracování osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem Firmy osobní údaje ve formě nahrávek hovorů a dále ve formě písemné či e-mailové, zejména pak jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování poptávek veřejných zakázek mezi Firmou a Poptávajícími. Firma souhlasí s nahráváním hovorů, které jsou provedeny za účelem uzavření smlouvy, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytovaných služeb. Poskytovatel služby má právo zasílat Firmě e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Firma má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem. Více k ochraně osobních údajů zde.

Objednavatel tímto ve smyslu ustanovením § 87 odst. 2 a § 96 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, že mu bude poskytovatelem prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací nabízena marketingová reklama či jiná nabídka zboží nebo služeb. Objednavatel tímto ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, dále souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na elektronickou adresu objednavatele a se zasíláním jiných obchodních sdělení na elektronickou adresu objednavatele.

9. Závěrečná ustanovení

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací Firmy je vyjádřen souhlas s uvedenými obchodními podmínkami. Další smluvní vztahy nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Provozovatelem a Firmou okamžikem řádně uzavřené smlouvy distančním způsobem prostředky na dálku. Takto uzavřenou smlouvou Firma potvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním. Společnost Business Aggregator s.r.o. jako Provozovatel služby si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.poptavky.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2019.

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projektu

Projekt Poptávky.cz sdružuje 535 893 poptávek na jednom místě. Využívá spolupráce s nejvýznamnějšími zdroji obchodních příležitostí v ČR a zajišťuje tak podíl přesahující 70 % všech poptávek a veřejných zakázek dostupných na českém internetu. Tato služba představuje moderní způsob jak získávat nové zákazníky s revolučním konceptem platby za realizaci zakázky.

Poptávky.cz © 2024 | všechna práva vyhrazena